logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ  ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์


วันที่ 1 พ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของไทย ในหัวข้อ "ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมประชุม

การจัดสัมมนาในวันนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง การเสวนาความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในหัวข้อการพัฒนาและประเมินทางเลือก โดยผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ หัวหน้าโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  เพียรชนะ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  โรจนกนันท์ กรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ดร.พรวิภา  คลังสิน หัวหน้าโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทซ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ชญาทัต  เนียมแสวง  ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 

สำหรับช่วงบ่าย เป็นการเสวนาในหัวข้อเทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมใน SEA โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ หัวหน้าโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  เพียรชนะ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  โรจนกนันท์ กรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา  มีขะมา ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล ดร.พรวิภา  คลังสิน หัวหน้าโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทซ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ชญาทัต  เนียมแสวง  ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 

ที่ปรึกษาฯ กล่าวว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA” และในวันนี้ยังคงมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำ SEA เป็นอย่างดีของประเทศ ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเข้มข้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ SEA โดยเฉพาะการพัฒนาและประเมินทางเลือกที่เหมาะสม เทคนิคและวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเสวนาร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ SEA สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการสร้างการยอมรับของคนในสังคม ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน SEA อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแท้จริง

สำหรับผลของการสัมมนาเชิงวิชาการทั้ง 2 วันนี้ สศช. จะรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่าน ไปพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนงาน SEA ของประเทศ ตลอดจน สร้างคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนำกระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดทำแผน และใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

ข่าว-ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20211101143418_43160.jpg
t20211101143422_43161.png
t20211101143423_43162.jpg
t20211101143410_43163.jpg
t20211101143414_43164.jpg
t20211101143418_43165.png
t20211101143408_43166.jpg
t20211101143409_43167.jpg
t20211101143409_43168.jpg
t20211101143406_43169.jpg
t20211101143406_43170.png
t20211101143407_43171.png
t20211101143357_43172.png
t20211101143358_43173.jpg
t20211101143402_43174.jpg
t20211101143353_43175.jpg
t20211101143349_43176.jpg
t20211101143345_43177.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th