logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สรุปความว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยใหญ่ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ปวงอาณาประชาราษฎร์ต่างซาบซึ้งและระลึกอยู่เสมอว่า นับเป็นบุญอันประเสริฐโดยแท้ ที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เปรียบประดุจดวงประทีปของแผ่นดินที่ส่องนำทาง สร้างความรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมืองมายาวนานตลอดรัชสมัย ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป”

จากนั้น เลขาธิการ สศช. นำถวายความเคารพพร้อมยืนสงบนิ่ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20211013101133_43054.jpg
t20211013101110_43055.jpg
t20211013101118_43056.jpg
t20211013101243_43057.jpg
t20211013101247_43058.jpg
t20211013101306_43059.jpg
t20211013101344_43060.jpg
t20211013101338_43061.jpg
t20211013101334_43062.jpg
t20211013101357_43063.jpg
t20211013101416_43064.jpg
t20211013101407_43065.jpg
t20211013101427_43066.jpg
t20211013101420_43067.jpg
t20211013101423_43068.jpg
t20211013101439_43069.jpg
t20211013101443_43070.jpg
t20211013101446_43071.jpg
t20211013101436_43072.jpg
t20211013101431_43073.jpg
t20211013101450_43074.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th