logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร


วันที่ 28 ก.ย. 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีที่ 85 ของพระยาสุริยานุวัตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 
เมื่อเดินทางไปถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอัฐิพระยาสุริยานุวัตร ณ พระมณฑปทรงโกธิก ทางทิศใต้ของเขามอ หลังจากนั้นเริ่มพิธีทางศาสนา ณ ศาลา 3 โดยเลขาธิการฯ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรับศีลจากพระสงฆ์ จากนั้นผู้บริหาร สศช. ร่วมถวายปิ่นโตอาหาร ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี
 
พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2479 สิริรวมอายุได้ 74 ปี
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20210928111201_42855.jpg
t20210928111203_42856.jpg
t20210928111204_42857.jpg
t20210928111236_42858.jpg
t20210928111237_42859.jpg
t20210928111238_42860.jpg
t20210928111307_42861.jpg
t20210928111309_42862.jpg
t20210928111310_42863.jpg
t20210928111336_42864.jpg
t20210928111337_42865.jpg
t20210928111338_42866.jpg
t20210928111443_42867.jpg
t20210928111445_42868.jpg
t20210928111447_42869.jpg
t20210928111523_42870.jpg
t20210928111524_42871.jpg
t20210928111526_42872.jpg
t20210928111610_42873.jpg
t20210928111611_42874.jpg
t20210928111612_42875.jpg
t20210928111650_42876.jpg
t20210928111651_42877.jpg
t20210928111652_42878.jpg
t20210928111725_42879.jpg
t20210928111726_42880.jpg
t20210928111727_42881.jpg
t20210928111729_42882.jpg
t20210928111730_42883.jpg
t20210928111731_42884.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th