logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดงานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์


วันที่ 22 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน "งานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ของ สศช.” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการของ สศช. ประจำปี 2564 ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยระบบออนไลน์ 

พิธีเริ่มด้วย นายดนุชา  พิชยนันทน์ เลขาธิการ สศช. มอบโล่เชิดชูเกียรติ และกล่าวขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่สำนักงานฯ มีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานฯ เสมอมา
 
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้เกษียณอายุทุกท่านล้วนเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯ ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ในช่วงที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ การปฏิบัติงานของทุกท่านนั้น ล้วนช่วยให้สภาพัฒน์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วง อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดมา อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานฯ จึงกล่าวได้ว่าทุกท่านนั้นได้ฝากผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กร สังคมและประเทศชาติ  โดยได้อำนวยพรให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการ
 
จากนั้น นายเติมทรัพย์  เตละกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลาและขอบคุณประชาคม สศช. ที่ได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณฯ เป็นอย่างยิ่ง ผู้เกษียณฯ ทุกคนรู้สึกขอบคุณสภาพัฒน์ที่ได้ทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง และทำงานด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ตลอดเวลาที่ทำงานที่สภาพัฒน์ เราต่างได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้ร่วมงานทุกระดับ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในการทำงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ พวกเราเชื่อว่าสภาพัฒน์จะยิ่งทวีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สำคัญ ซึ่งสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ และหากมีสิ่งใดที่เห็นว่าพวกเราจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทำงานให้กับสภาพัฒน์ พวกเรามีความยินดีใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่เข้ามาร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสภาพัฒน์ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 

ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง "เธอคือคนสำคัญ จดจำไปนานวัน ไม่ลืมเลือน” รำลึกถึงความทรงจำอันงดงามของผู้เกษียณฯ และในช่วงท้ายผู้แทนสายงานต่างๆ ได้ร่วมกันมอบดอกกุหลาบแด่ผู้เกษียณฯ ในบรรยากาศที่เต็มได้ด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันที่จะมีต่อกันตลอดไป ซึ่งการจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับผู้เกษียณอายุราชการของ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมจำนวน 10 คน ได้แก่ นายเติมทรัพย์  เตละกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ นางพรเพ็ญ  อุรุวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค นางอัจฉรา  พลายยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน จ่าสิบเอกจิรวัฒน์  กุศลสร้าง และนางลักษณา  ศรีสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางรัชนี  จัตุมาศ และนางพรทิพย์  บุญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายไพวัลย์  กลิ่นบางพูด และนายใจรัก  อินทนนท์ พนักงานขับรถยนต์ และนางอนินทิตา  วรรณละเอียด ผู้ดูแลหมวดสถานที่
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี, จักรพงศ์  สวภาพมงคล
t20210922150551_42753.jpg
t20210922150552_42754.jpg
t20210922150553_42755.jpg
t20210922150547_42756.jpg
t20210922150543_42757.jpg
t20210922163231_42758.png
t20210922163255_42759.png
t20210922163257_42760.png
t20210922163257_42761.png
t20210922163321_42762.png
t20210922163337_42763.png
t20210922163338_42764.png
t20210922163348_42765.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th