logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงาน โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน


วันที่ 31 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Livable and Sustainable Future City : LSFC) ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ FB Live) จากห้องประชุม โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง โดยมี นายโสภณ แท่งเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมประมาณ 130 คน จาก 50 หน่วยงาน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอผลงานสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (1) คู่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือ LSFC Guideline (Planning Guideline for Livable and Sustainable Future City) พร้อมทั้งตัวชี้วัดและระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติ (2) แผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน : เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อเป็นตัวอย่างของการจัดทำแผนระดับยุทธศาสตร์ฯ ตามแนวทาง LSFC Guideline โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การถอดบทเรียนและปัจจัยที่มีผล ต่อการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา ของแผนพัฒนาเมืองภายใต้โครงการเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2561) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศช. กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรักบ้านเกิดของประชาชนในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยใช้เครื่องมือ City Data Platform หรือ แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง  การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำแนวทางการพัฒนาเมือง  การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเพิ่มตัวชี้วัด SDG ด้านความมั่นคงทางอาหาร  ตลอดจนกลไกขับเคลื่อน LSFC Guideline และแผนพัฒนาเมืองไปสู่การปฏิบัติ  โดยสำนักงานฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ต่อไป

ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
t20210831103142_42534.png
t20210831103142_42535.png
t20210831103143_42536.png
t20210831103153_42537.jpg
t20210831103154_42538.jpg
t20210831103154_42539.jpg
t20210831103204_42540.jpg
t20210831103204_42541.jpg
t20210831103205_42542.jpg
t20210831103211_42543.png
t20210831103214_42544.jpg
t20210831103217_42545.jpg
t20210831103224_42546.png
t20210831103229_42547.jpg
t20210831103234_42548.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th