logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ช.


วันที่ 6 ส.ค. 2564

  คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)           
โปรด Click ที่ (6) 03 คำแนะนำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน - YouTube
คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

โปรด Click ที่ (6) 03 คำแนะนำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน - YouTube

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th