logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 


วันที่ 9 ก.ค. 2564

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Project Coordination Committee :PCC) จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมประมาณ 40 คน ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบซูม (Zoom) และในเวลา 13.30 น.- 16.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีฯ จากภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีเข้าร่วมการประชุมประมาณ 100 คน

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันนำเสนอสาระสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Livable and Sustainable Future City : LSFC)  (2) วีดิทัศน์แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือ LSFC Guideline (Planning Guideline for Livable and Sustainable Future City)  (3) การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตามแนวทาง LSFC Guideline  (4) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566-2570  และ (5) กลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ LSFC Guideline และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยที่ประชุมเห็นชอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล  นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถของเมืองในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience)  การจัดการปัญหานกและมูลนกซึ่งสร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข  โดยที่ปรึกษาฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง จัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการร่วมกับคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านทาง Facebook โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ มีความสมบุรณ์สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

t20210709145346_42178.jpg
t20210709145351_42179.png
t20210709145356_42180.png
t20210709145403_42181.jpg
t20210709145409_42182.png
t20210709145414_42183.png
t20210709145420_42184.png
t20210709145425_42185.png
t20210709145431_42186.jpg
t20210709145437_42187.jpg
t20210709145441_42188.jpg
t20210709145447_42189.jpg
t20210709145453_42190.png
t20210709145459_42191.jpg
t20210709145505_42192.jpg
t20210709145519_42193.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th