no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….


วันที่ 16 เม.ย. 2564

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายวิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสาระสำคัญของ (ร่าง) ระเบียบฯ เพื่อปรับปรุงก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรับฟังและรวบรวมผลกระทบของ (ร่าง) ระเบียบฯ ต่อภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ในช่วงเช้า เป็นการอภิปราย เรื่อง "SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หัวข้อ "ผมคิดอย่างไรกับ SEA ไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ธงชัย  พรรณสวัสดิ์ อนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อน SEA ของไทย” และ "เจตนารมณ์และเหตุผล ขอบเขตการบังคับใช้ กลไกและองค์กรสนับสนุน ของ (ร่าง) ระเบียบฯ (ธันวาคม พ.ศ. 2563)” โดย นางสาวพรวิภา  คลังสิน หัวหน้าโครงการ และนายวิเทศ  ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ที่ปรึกษาโครงการ ตามลำดับ ต่อจากนั้นจึงเป็นการถาม-ตอบ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว  

ในช่วงบ่าย เป็นการระดมความเห็น (ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของเจตนารมณ์และเหตุผล (2) ขอบเขตและหลักเกณฑ์การบังคับใช้ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (3) กลไกและองค์กรที่จะช่วยสนับสนุน และ (4) ความคาดหวังและผลที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สศช. กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน จำนวน 83 คน 

ทั้งนี้ สศช. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ ไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้ในการจัดทำแผนและแผนงานต่อไป

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาพ: เมฐติญา  วงษ์ภักดี


t20210416164733_41488.jpg
t20210416164738_41489.jpg
t20210416164743_41490.jpg
t20210416164749_41491.jpg
t20210416164753_41492.jpg
t20210416164758_41493.jpg
t20210416164805_41494.jpg
t20210416164813_41495.jpg
t20210416164818_41496.jpg
t20210416164823_41497.jpg
t20210416164828_41498.jpg
t20210416164833_41499.jpg
t20210416164840_41500.jpg
t20210416164845_41501.jpg
t20210416164850_41502.jpg
t20210416164858_41503.jpg
t20210416164903_41504.jpg
t20210416164909_41505.jpg
t20210416164920_41506.jpg
t20210416164925_41507.jpg
t20210416164929_41508.jpg
t20210416164934_41509.jpg
t20210416164940_41510.jpg
t20210416164945_41511.jpg
t20210416164950_41512.jpg
t20210416165452_41513.jpg
t20210416165457_41514.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์