no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. เร่งระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1


วันที่ 19 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นต่อ "กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)” ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  และสุรินทร์) ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา และมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการจากส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ยังคงมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาและสาธารณชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาสำคัญของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้เปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาและสาธารณชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ อย่างกว้างขวาง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในเวทีประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้นอกจากเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว ยังได้เชิญตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน มาร่วมช่วยให้ข้อคิด เนื่องจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนภาพการพัฒนาที่ต้องการในพื้นที่ของตนเองต่อไปในอนาคต

สำหรับ "ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13" กำหนดแนวทางและหมุดหมายการพัฒนาให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน 13 หมุดหมาย คือ ด้านที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า หมุดหมายที่ 3 ฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิลทัล ด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค มี 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน หมุดหมายที่ 8 พื้นที่และเมืองที่มีความทันสมัยและน่าอยู่ หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ด้านที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสาธารณะของ สศช. ได้ทางเว็บไซต์ www.nesdc.go.th, Facebook สภาพัฒน์, Twitter สภาพัฒน์, Line สภาพัฒน์ Update, Email : plan13@nesdc.go.th แบบสอบถามออนไลน์ และตู้ ปณ.49 ปทฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102
-------------------------
t20210319131056_40315.jpg
t20210319131122_40316.jpg
t20210319131631_40317.jpg
t20210319131647_40318.jpg
t20210319131659_40319.jpg
t20210319131711_40320.jpg
t20210319131729_40321.jpg
t20210319131745_40322.jpg
t20210319131757_40323.jpg
t20210319131845_40324.jpg
t20210319131852_40325.jpg
t20210319131858_40326.jpg
t20210319132021_40327.jpg
t20210319132028_40328.jpg
t20210319132034_40329.jpg
t20210319132040_40330.jpg
t20210319132047_40331.jpg
t20210319132119_40332.jpg
t20210319132132_40333.jpg
t20210319132139_40334.jpg
t20210319132144_40335.jpg
t20210319132154_40336.jpg
t20210319132202_40337.jpg
t20210319132209_40338.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์