logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน


วันที่ 15 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นต่อ "กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)” ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการจากส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ

นางธิดา พัทธธรรม กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาสำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงยังคงมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาและสาธารณชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ อย่างกว้างขวาง โดยภายหลังการระดมความเห็นในครั้งนี้ สศช. จะนำความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอต่อสภาพัฒนาฯ หลังจากนั้น จะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แต่ละด้าน เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่สอดคล้องกับกรอบที่จัดทำไว้ และจะมีการระดมความเห็นร่วมกับภาคีการพัฒนาต่อร่างยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องต้นปี 2565 ต่อไป

สำหรับ "ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13” กำหนดแนวทางและหมุดหมายการพัฒนาให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน 13 หมุดหมาย คือ ด้านที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า หมุดหมายที่ 3 ฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิลทัล ด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค มี 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน หมุดหมายที่ 8 พื้นที่และเมืองที่มีความทันสมัยและน่าอยู่ หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ด้านที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสาธารณะของ สศช. ได้ทางเว็บไซต์ www.nesdc.go.th, Facebook สภาพัฒน์, Twitter สภาพัฒน์, Line สภาพัฒน์ Update, Email : plan13@nesdc.go.th แบบสอบถามออนไลน์ และตู้ ปณ.49 ปทฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102


t20210315172536_40005.jpg
t20210315172536_40006.jpg
t20210315172535_40007.jpg
t20210315172533_40008.jpg
t20210315172533_40009.jpg
t20210315172529_40010.jpg
t20210315172525_40011.jpg
t20210315172524_40012.jpg
t20210315172530_40013.jpg
t20210315172531_40014.jpg
t20210315172526_40015.jpg
t20210315172520_40016.jpg
t20210315172523_40017.jpg
t20210315172519_40018.jpg
t20210315172515_40019.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th