logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2


วันที่ 12 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นต่อ "กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)” ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว) ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการจากส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จำนวนประมาณ 180 คน

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ กล่าวว่า กรอบแผนฯ 13 ในเบื้องต้น ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน 13 หมุดหมาย ได้แก่ ด้านที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า หมุดหมายที่ 3 ฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิลทัล ด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค มี 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน หมุดหมายที่ 8 พื้นที่และเมืองที่มีความทันสมัยและน่าอยู่ หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ด้านที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

รองเลขาธิการ สศช. กล่าวด้วยว่า กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาสำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ก็เช่นกัน โดยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 นี้ สศช. กำหนดระดมความเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ทั้งการจัดเวทีระดมความเห็นในระดับกลุ่มจังหวัดใน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น จันทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี อยุธยา นครสวรรค์ ชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมทั้งกำหนดจัดระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มในส่วนกลาง ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มอดีตผู้บริหาร สศช. 

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ สศช. ได้ทางเว็บไซต์ nesdc.go.th, Facebook สภาพัฒน์, Twitter สภาพัฒน์, Line สภาพัฒน์ Update, Email : plan13@nesdc.go.th แบบสอบถามออนไลน์ และตู้ ปณ.49 ปทฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102 

-------------------------

t20210312171336_39974.jpg
t20210312171347_39975.jpg
t20210312171400_39976.jpg
t20210312180929_39977.jpg
t20210312171428_39978.jpg
t20210312171442_39979.jpg
t20210312171505_39980.jpg
t20210312171519_39981.jpg
t20210312171532_39982.jpg
t20210312171550_39983.jpg
t20210312171603_39984.jpg
t20210312171617_39985.jpg
t20210312171633_39986.jpg
t20210312171647_39987.jpg
t20210312171701_39988.jpg
t20210312171714_39989.jpg
t20210312171750_39990.jpg
t20210312171801_39991.jpg
t20210312171823_39992.jpg
t20210312181004_39993.jpg
t20210312171903_39994.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th