logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. ร่วมเป็นวิทยากร สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางดำเนินงานในอนาคตสำหรับนายก อบจ. ณ สถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 12 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางดำเนินงานในอนาคตสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ประเทศกับทิศทางการพัฒนาในสถานการณ์วิถีใหม่ของโลก” ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก 76 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมัยใหม่ในบริบทของการบริหารงานระดับจังหวัด และแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การบรรยายดังกล่าว เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาในสถานการณ์วิถีชีวิตใหม่โลกที่สำคัญๆ อาทิ บริบทการพัฒนา ทั้งแนวโน้มระดับโลก (Megatrends) และผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากโควิด-19 ทิศทางการวางแผน และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตจิ ฉบับที่ 13 โดยแนวโน้มระดับโลกที่มีผลต่อการพัฒนาที่สำคัญๆ อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น Digital Transformation ซึ่งจะเป็นโอกาสในการยกระดับการพัฒนาแต่ก็เป็นความเสี่ยงต่อการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร จากการที่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงงานลดลง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม พบว่าคนเจนเนอเรชันวายมีแนวโน้มย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น และค่านิยมการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น 

ส่วนผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง เนื่องจากไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวและส่งออกในสัดส่วนสูง ทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.90 ชั่วโมงการทำงานลดลงโดยเฉพาะในแรงงานที่มีอายุน้อยและมีการศึกษาสูง ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ถูกเร่งรัดให้เกิดอัตราเร่งในด้านต่างๆ แรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นโอกาสให้ธรรมชาติฟื้นฟูแต่เพิ่มขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อ

สำหรับทิศทางการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ใช้กรอบแนวคิด Resilience "ล้มแล้ว ... ลุกไว” เป็นแนวทางในการจัดทำแผน ประกอบด้วย (1) Cope : พร้อมรับ การเยียวยาช่วยเหลือให้สามารถต้านทานความยากลำบาก และฟื้นฟูประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) Adapt : ปรับตัว การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดรับและพร้อมปรับตัวให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง (3) Transform : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน อาทิ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศให้เติบโตต่อไปได้แม้จะอยู่ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดยจัดเวทีระดมความเห็นในระดับกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ 18 จังหวัด และระดมความเห็นภาคีการพัฒนาจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มอดีตผู้บริหาร สศช. 

ทั้งนี้ กรอบแผนฯ 13 ในเบื้องต้น มีประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน 13 หมุดหมาย คือ ด้านที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า หมุดหมายที่ 3 ฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิลทัล ด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค มี 3 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน หมุดหมายที่ 8 พื้นที่และเมืองที่มีความทันสมัยและน่าอยู่ หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ด้านที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ มี 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : สุธัมมะ  ธรรมศักดิ์
t20210312150555_39943.jpg
t20210312150553_39944.jpg
t20210312150552_39945.jpg
t20210312150551_39946.jpg
t20210312150550_39947.jpg
t20210312150548_39948.jpg
t20210312150547_39949.jpg
t20210312150546_39950.jpg
t20210312150544_39951.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th