logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้แทนจาก UNICEF และ UNFPA เข้าพบเลขาธิการ สศช.


วันที่ 10 มี.ค. 2564

         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย
นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Ms. Kyungsun Kim
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง UNICEF Thailand Representative พร้อมทั้งหารือถึงการดำเนินงานระหว่างองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ สศช. ในฐานะหน่วยงานวางแผนและนโยบายหลักของประเทศ รวมถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาข้อมูลความยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

         โดยที่ผ่านมา สศช. ร่วมกับ UNICEF ดำเนินงานภายใต้ประเด็นการพัฒนาด้านเด็ก อาทิ การจัดทำรายงานความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็ก และระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNICEF เป็นอย่างดีทั้งด้านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการดำเนินงานและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยและการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะความยากจนในมิติที่หลากหลายของเด็กไทย 

         นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ยังได้ให้การต้อนรับ Mr. Najib Assifi ตำแหน่ง UNFPA Country Director ที่มาเยี่ยมคารวะ และหารือถึงการดำเนินงานระหว่าง UNFPA และ สศช. ในฐานะหน่วยงานวางแผนและนโยบายหลักของประเทศ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านประชากรให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

         โดยที่ผ่านมา สศช. มีความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ในการดำเนินงานภายใต้ประเด็นด้านประชากร อาทิ การจัดทำแผนประชากร การจัดทำรายงานสถานการณ์ประชากรไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย (National transfer accounts: NTA) ซึ่งที่ผ่านมา สศช. ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA เป็นอย่างดี ทั้งด้านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการดำเนินงานและขับเคลื่อนประเด็นด้านประชากร รวมถึงการดำเนินการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต

ข่าว/ภาพ : กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)
t20210310165256_39881.jpg
t20210310165258_39882.jpg
t20210310165304_39883.jpg
t20210310165318_39884.jpg
t20210310165318_39885.jpg
t20210310165319_39886.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th