no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมร่วมคณะกรรมการ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยในส่วนคณะกรรมการ ก.บ.ภ. มีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการ ก.น.จ. มีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งในระดับพื้นที่ 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด มีการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาจาก Top Down และ Bottom Up โดยการพิจารณาแผนงานโครงการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ชัดเจนโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก) และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และใต้ชายแดน) เพิ่มเติม (2) การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกรมการข้าวและกรมชลประทาน รวม 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 273.419 ล้านบาท (3) แผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 505 โครงการ วงเงิน 63,595.7573 ล้านบาท (4) แผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงินจำนวน 1,303 โครงการ 29,085.8298 ล้านบาท และงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 454 โครงการ 13,796.5101 ล้านบาท นอกจากนี้ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม) ได้แก่ การใช้งบบริหารจัดการและหรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และการใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการชำระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รับทราบ (1) ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... (2) สรุปผลการดำเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในช่วงที่ผ่านมา และ (3) รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย


ข่าวโดย : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ 3 มีนาคม 2564
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล
t20210303180021_39664.jpg
t20210303183203_39665.jpg
t20210303183206_39666.jpg
t20210303181220_39667.jpg
t20210303181210_39668.jpg
t20210303181159_39669.jpg
t20210303181148_39670.jpg
t20210303181140_39671.jpg
t20210303181144_39672.jpg
t20210303181043_39673.jpg
t20210303181038_39674.jpg
t20210303181036_39675.jpg
t20210303181122_39676.jpg
t20210303183321_39677.jpg
t20210303183325_39678.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์