logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทและเครือข่ายภาคประชาสังคมเตรียมจัด "เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย"


วันที่ 16 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ  วะสี ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการระดมความคิดเห็น "เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย" ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหารูปแบบ แนวทาง และประเด็นสำคัญหรือประเด็นใหญ่ประเทศไทย (Thailand Big Issues) ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นดังกล่าว 

การจัดการระดมความคิดเห็น "เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย" เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาไท สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่จะนำไปสู่แนวทางการทำงานแบบบูรณาการของชุมชนท้องถิ่นกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมกับกลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง ตลอดจนขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของไทยให้สำเร็จ จะเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามประเด็นสำคัญในแต่ละครั้งประมาณครั้งละ 20-30 คน โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้จัด "เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย" ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน กำหนดจัดครั้งแรกในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ สศช. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไทที่เข้าร่วมประชุม อาทิ นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์  นางสุวรรณี  คำมั่น  นางวณี  ปิ่นประทีป และนางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท และแกนหลักที่จะร่วมกันจัดงานดังกล่าว อาทิ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวศรี  ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง และเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด

t20210216122649_39424.jpg
t20210216122625_39425.jpg
t20210216122630_39426.jpg
t20210216122701_39427.jpg
t20210216122707_39428.jpg
t20210216122714_39429.jpg
t20210216122723_39430.jpg
t20210216122730_39431.jpg
t20210216122737_39432.jpg
t20210216122745_39433.jpg
t20210216122752_39434.jpg
t20210216122759_39435.jpg
t20210216122808_39436.jpg
t20210216122815_39437.jpg
t20210216122822_39438.jpg
t20210216122835_39439.jpg
t20210216122841_39440.jpg
t20210216122848_39441.jpg
t20210216122856_39442.jpg
t20210216122904_39443.jpg
t20210216122913_39444.jpg
t20210216122923_39445.jpg
t20210216122930_39446.jpg
t20210216122937_39447.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th