logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สื่อเผยแพร่จากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)


วันที่ 14 ม.ค. 2564

https://fb.watch/2-DSyOtsiQ/
https://fb.watch/2-DSyOtsiQ/
ลิงก์คลิปสัมภาษณ์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th