logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561


วันที่ 27 พ.ย. 2563

             
เพื่อเป็นการป้องกันและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. จึงได้จัดทำบทสรุปสาระกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 126 127 และ 128 ดังนี้

เพื่อเป็นการป้องกันและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. จึงได้จัดทำบทสรุปสาระกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2561 มาตรา 126 127 และ 128 ดังนี้


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th