logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

[Clips] ITA DAY 2020: Open to Transparency จาก Speaker หลากหลายวงการ


วันที่ 4 มี.ค. 2564

     
งาน ITA DAY 2020: Open to Transparency
Talks and Result Announcement จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)
เป็นเวทีสนทนาที่จะชวนทุกคนมาแบ่งปันไอเดีย แลกเปลี่ยนแนวคิด
ส่งต่อแรงบันดาลใจและข้อค้นพบในการพัฒนาระบบราชการ
เพื่ออุดช่องว่างของการทุจริตและเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมการประกาศผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**************************

งาน ITA DAY 2020: Open to Transparency

Talks and Result Announcement จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)

เป็นเวทีสนทนาที่จะชวนทุกคนมาแบ่งปันไอเดีย แลกเปลี่ยนแนวคิด

ส่งต่อแรงบันดาลใจและข้อค้นพบในการพัฒนาระบบราชการ

เพื่ออุดช่องว่างของการทุจริตและเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมการประกาศผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


**************************    ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
https://youtu.be/y-l7e_GIYOI
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

Session 1 ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์  https://youtu.be/y-l7e_GIYOI

·       "ITA กับ COVID-19: ความคล่องตัวของรัฐไทยภายใต้วิกฤตโรคระบาด (ITA and COVID-19: Agility of Thai State under Pandemic Crisis)

·       ในปีนี้ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้คนทั่วโลกต่างได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ได้ร่วมกันแก้ไขวิกฤตการณ์และปกป้องประชาชนด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ขวางกั้นการส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนยังคงมีอยู่จากระบบและระเบียบในการดำเนินงาน

·       Speaker คนแรกของงาน ITA DAY 2020 ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจเฝ้ามองปรากฏการณ์คอร์รัปชันในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จะมาเล่าให้เราฟังถึงผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บข้อมูล Behavioral Insights for ITA 2020 ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา

Session 2  ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ https://youtu.be/3rcZNYQpIYE

·       "การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ: ความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและการเสริมสร้างความโปร่งใส

·       ที่ผ่านมาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีความพยายามพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายระบบ อาทิ ระบบ TP Map ระบบ eMENSCR

(อีเม็นซ์) ระบบติดตามการเบิกจ่ายของโครงการของเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ในส่วนของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท หรือที่เรียกว่า Thai Me โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโปรเจ็คข้างต้นคือนักนโยบายผู้ขับเคลื่อนงานระดับชาติมาหลากหลายโครงการ

 

·       ITA DAY 2020 ได้รับเกียรติจาก ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. จะมาเล่าจากมุมมองการพัฒนาภาครัฐในระดับนโยบาย  ถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยน Mindset ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร ทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร

........................................................................................................

Session 3 ดร.มานะ นิมิตรมงคล  https://youtu.be/lojdEJ7TVQE

·       "ไขปริศนา คอร์รัปชัน”

·       การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรบมือข้างเดียวไม่ดังฉันใด การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่มีคนดูก็ไม่ช่วยให้การป้องกันการทุจริตดีขึ้นฉันนั้น

·       ITA DAY 2020 ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในฐานะตัวแทนของภาคประชาชนและเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน จะมาเล่าให้เราฟังถึง ecosystem ของการคอร์รัปชัน และวิธีแก้สมการของคอร์รัปชันด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อประชาชน

........................................................................................................

 Session 4ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ  https://youtu.be/hVxkf5_3pmQ

·       "องครักษ์พิทักษ์ประชาธิปไตย: เครื่องมือของเยาวชนในการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง

·       เป็นที่ทราบกันดีว่า พลังของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหลากหลายวงการทั่วโลก คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีพัฒนาการอย่างฉับพลัน พลังของการเข้าถึงข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดอาวุธให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วโลกให้ลุกขึ้นมาสร้างสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุกระดับและทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (climate change) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ำ การจับผิดกลโกง และการสร้างความเป็นประชาธิปไตย

·       ITA DAY 2020 ได้รับเกียรติจากคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ CEO และผู้ก่อตั้ง start-up ด้านการศึกษา StartDee แอปพลิเคชันที่มีจุดมุ่งหมายลดเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เปรียบเสมือน ‘Netflix’ สำหรับการศึกษาไทย จะมาเล่าให้เราฟัง ถึงโปรเจ็คที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งในฐานะบริการสาธารณะรูปแบบหนึ่ง ว่ามีความสำคัญต่อความเป็นประชาธิปไตย และส่งผลต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทยได้อย่างไร

........................................................................................................

   ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
https://youtu.be/3rcZNYQpIYE
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

ดร.มานะ นิมิตรมงคล
https://youtu.be/lojdEJ7TVQE
ดร.มานะ นิมิตรมงคล

   ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ
https://youtu.be/hVxkf5_3pmQ
ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ
  
พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐในสายตาของคนไทย
https://youtu.be/OdpGAR-_MYo
พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐในสายตาของคนไทย
t20211209131941_37720.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th