logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28 ก.ค. 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้บริหาร สศช. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีผู้บริหารมาร่วมพิธีดังกล่าว ได้แก่ นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ นายวิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการฯ นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการฯ นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม และนางสาวนิตยา  อารีบุญชู ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี

และในช่วงเย็น นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ด้วยความจงรักภักดียิ่ง  

ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / ปราณี ขวัญเกิด
t20200728131135_36705.jpg
t20200728131137_36706.jpg
t20200728131140_36707.jpg
t20200728131126_36708.jpg
t20200728131130_36709.jpg
t20200728131132_36710.jpg
t20200728131119_36711.jpg
t20200728131121_36712.jpg
t20200728131124_36713.jpg
t20200728131110_36714.jpg
t20200728131113_36715.jpg
t20200728131116_36716.jpg
t20200728131103_36717.jpg
t20200728131105_36718.jpg
t20200728131106_36719.jpg
t20200728131054_36720.jpg
t20200728131056_36721.jpg
t20200728131059_36722.jpg
t20200728131046_36723.jpg
t20200728131049_36724.jpg
t20200728131051_36725.jpg
t20200728131036_36726.jpg
t20200728131039_36727.jpg
t20200728131043_36728.jpg
t20200728190603_36729.jpg
t20200728190606_36730.jpg
t20200728190610_36731.jpg
t20200728190600_36732.jpg
t20200728190556_36733.jpg
t20200728190552_36734.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th