logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง นครศรีธรรมราช


วันที่ 24 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนางสาวศรี  ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

ในการประชุมดังกล่าว นายภาสวัต  รัตนศรี ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครศรีธรรมราช และคณะวุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหารือแนวทางการดำเนินงานของธนาคารสมองภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) 

รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครศรีธรรมราช ที่มีความเข้มแข็งและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก เช่น การร่วมขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก การพัฒนาส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม และการร่วมส่งเสริมโครงการฝายมีชีวิต เป็นต้น รวมทั้งได้แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทชุดใหม่ ตลอดจนได้เสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อหรือประชุมร่วมกัน ซึ่งวุฒิอาสาฯ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี 

ในโอกาสนี้ คณะของ สศช. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดป่าระกำ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง โดยประชุมร่วมกับนายสมจินต์  รักฉิม และนายพ้วน  เพ่งเซ้ง วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ อาทิ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางจันทร์พร  ผาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าระกำ กล่าวว่า โครงการนี้มีการปลูกข้าว ผัก และเลี้ยงปลา ช่วยให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และทางโรงเรียนได้แบ่งปันให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนนำไปรับประทานที่บ้านด้วย ส่วนที่เหลือขายให้ครูและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง มีรายได้เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ และในปีหน้าจะเพิ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ด้วย

นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการทำงานของวุฒิอาสาฯ ในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มาช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของชุมชนต่อไป   

ข่าว :  สุพัฒนา  ทองสุนทร
ภาพ :  ธีรันดร  โชติวรรณ  

t20200724173247_36643.jpg
t20200724173250_36644.jpg
t20200724173254_36645.jpg
t20200724173257_36646.jpg
t20200724173301_36647.jpg
t20200724173304_36648.jpg
t20200724173307_36649.jpg
t20200724173311_36650.jpg
t20200724173314_36651.jpg
t20200724173318_36652.jpg
t20200724173321_36653.jpg
t20200724173325_36654.jpg
t20200724173328_36655.jpg
t20200724173332_36656.jpg
t20200724173336_36657.jpg
t20200724173340_36658.jpg
t20200724173346_36659.jpg
t20200724173351_36660.jpg
t20200724173357_36661.jpg
t20200724173401_36662.jpg
t20200724181520_36663.jpg
t20200724181530_36664.jpg
t20200724181533_36665.jpg
t20200724181537_36666.jpg
t20200724181541_36667.jpg
t20200724181544_36668.jpg
t20200724181549_36669.jpg
t20200724181553_36670.jpg
t20200724181557_36671.jpg
t20200724181601_36672.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th