logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

รองนายกฯ สมคิด หารือ  กก.กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ แก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ยกเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง-ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้ประชาชน


วันที่ 30 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการฯ  อาทิ นายประสงค์  พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม 521 สศช.

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะในส่วนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 โดยรองนายกฯ เน้นย้ำ 2 ประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ (1) การวางหลักการการใช้เงินเพื่อสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน และ (2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่มีความชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีความเข้าใจและดำเนินการในทิศทางเดียวกัน 

ดร.สมคิด กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ของประเทศไทยจากการส่งออกและการท่องเที่ยวลดน้อยลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปร คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ และเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างดุลยภาพระหว่างการส่งออกและเศรษฐกิจชุมชน โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะวางกรอบนโยบาย รับฟังความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกส่วนราชการนำไปประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณต่อไป  

ข่าว : กุลนันทน์ ยอดเพ็ชร
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี 

t20200430163701_35624.jpg
t20200430163704_35625.jpg
t20200430163707_35626.jpg
t20200430163711_35627.jpg
t20200430163713_35628.jpg
t20200430163717_35629.jpg
t20200430163720_35630.jpg
t20200430163724_35631.jpg
t20200430163727_35632.jpg
t20200430163730_35633.jpg
t20200430163734_35634.jpg
t20200430163737_35635.jpg
t20200430163741_35636.jpg
t20200430163744_35637.jpg
t20200430163748_35638.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th