logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. หารือภาคธุรกิจ คืบหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันเตรียมพร้อมเปิดสถานประกอบการช่วงโควิด-19 


วันที่ 29 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุมหารือกับภาคธุรกิจและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผู้บริหาร สศช. พร้อมด้วยภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.วิชิต  สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรมควบคุมโรค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุม 521 สศช.

ที่ประชุมได้หารือถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการเปิดสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการผ่อนคลายให้มีการดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ ภายใต้เงื่อนไขของประกาศจากทางราชการ ทั้งนี้ ระบบของแอปพลิเคชันจะรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการและภาคประชาชน  โดยเป็นการบันทึกข้อมูลเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ มิใช่ระบบติดตามความเคลื่อนไหวของประชาชนแบบต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มการคุ้มครองแก่ประชาชนที่อาจเข้าไปในพื้นที่ที่อาจพบผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม จะมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาถึงความพร้อมในมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ และข้อปฏิบัติ เพื่อให้แอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการใช้งานในวงกว้างอย่างมีเสถียรภาพ ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความสะดวก และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนต่อไป

ข่าว: กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร
ภาพ: ธนเทพ  ปลายแก่น

t20200429091346_35469.jpg
t20200429091352_35470.jpg
t20200429091401_35471.jpg
t20200429091407_35472.jpg
t20200429091414_35473.jpg
t20200429091421_35474.jpg
t20200429091428_35475.jpg
t20200429091434_35476.jpg
t20200429091708_35477.jpg
t20200429091726_35478.jpg
t20200429091738_35479.jpg
t20200429091744_35480.jpg
t20200429091750_35481.jpg
t20200429091757_35482.jpg
t20200429091803_35483.jpg
t20200429091810_35484.jpg
t20200429091816_35485.jpg
t20200429091823_35486.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th