logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรมอบ Face Shield ให้โรงพยาบาลศิริราช


วันที่ 24 เม.ย. 2563

วันนี้ (24 เมษายน 2563) นางสาวลดาวัลย์ คำภา ประธานกรรมการมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 500 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ นางสาวจุฑามาศ  ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ

กรรมการมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองประธานกรรมการ  ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต กรรมการ  นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง กรรมการและเลขานุการ  และนางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งจิตอาสาจากมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและจัดทำขึ้น พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค (พ.ศ. 2405 -  2479) เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ที่เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และตำราการทูตเล่มแรกของไทย เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย ภายหลังจากที่พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมแล้ว บุตรหลานของท่านได้อุทิศบ้านและที่ดินให้กับส่วนราชการเพื่อใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  

ในปี 2535 สศช. ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรขึ้น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาประเทศของพระยาสุริยานุวัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายสาธารณะในการพัฒนาประเทศ สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลงานทางวิชาเศรษฐศาสตร์ของพระยาสุริยานุวัตร เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดย สศช. และมูลนิธิฯ ได้ใช้บ้านของพระยาสุริยานุวัตรเป็นที่ทำการตลอดมา


----------------------------------

24  เมษายน  2563
t20200424170133_35414.jpg
t20200424172052_35415.jpg
t20200424172058_35416.jpg
t20200424172209_35417.jpg
t20200424172214_35418.jpg
t20200424172553_35419.jpg
t20200424172230_35420.jpg
t20200424172237_35421.jpg
t20200424172331_35422.jpg
t20200424172345_35423.jpg
t20200424172352_35424.jpg
t20200424172357_35425.jpg
t20200424172406_35426.jpg
t20200424172752_35427.jpg
t20200424172802_35428.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th