no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ต้อนรับคณะองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)


วันที่ 18 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายซันนี่ เชาว์ ผู้อำนวยการองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ประจำประเทศไทยและเอเชียใต้ และเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development : HKTDC) ณ ห้องประชุม 522 สศช. โดยมีผู้บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เข้าร่วมประชุมหารือ 

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เป็นรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่และฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย ประกอบด้วย 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยการประชุมครั้งนี้ รองเลขาธิการ สศช. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย แนวคิดการพัฒนา SEC ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป รวมทั้งผู้บริหาร สศช. ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ HKTDC เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

นายซันนี่ เชาว์ ผู้อำนวยการฯ ประจำประเทศไทยและเอเชียใต้ ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงในพื้นที่ SEC เพื่อสนับสนุนและดึงดูดให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติ เนื่องจาก HKTDC เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของฮ่องกง มีภารกิจในการส่งเสริมการค้านอกประเทศทั้งสินค้าและบริการ และการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในตลาดสากลและเพิ่มจำนวนบริษัทนานาชาติที่ใช้ฮ่องกงเป็นเวทีทางการค้าในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ HKTDC ขอความอนุเคราะห์ สศช. ในการบรรยายการพัฒนา SEC และความก้าวหน้าการดำเนินงานให้แก่นักลงทุนชาวฮ่องกงที่สนใจในระยะต่อไป

การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะ HKTDC ของฮ่องกงในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการส่งสริมและสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEC ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์กับฮ่องกงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี 


t20200318134247_35176.jpg
t20200318134249_35177.jpg
t20200318134252_35178.jpg
t20200318134314_35179.jpg
t20200318134315_35180.jpg
t20200318134319_35181.jpg
t20200318134330_35182.jpg
t20200318134333_35183.jpg
t20200318134336_35184.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์