logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2562not insert alt on tag images "การส่งออกสินค้าไทยภายใต้สงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก"
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562   ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
not insert alt on tag images
                    สายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและในระดับภูมิภาค เพื่อการจัดทาข้อเสนอแนะและประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระดับมหภาคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และอยู่ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านเศรษฐกิจแก่รัฐบาล... อ่านต่อ>>
 
 
กำหนดการ
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น. กล่าวรายงาน
โดย นางนภัสชล ทองสมจิตร
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
9.10 - 9.30 น.
not insert alt on tag images

กล่าวเปิดการสัมมนา  << ชมวิดีโอ >>
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


9.30 - 12.30 น.
not insert alt on tag images

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๒
โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ  << ชมวิดีโอ >>

กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

- ดาวน์โหลดเอกสาร
(รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น. การเสวนาในหัวข้อ "โอกาสและข้อจำกัดของการส่งออกไทยภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้า"
<< ชมวิดีโอ >>
โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
not insert alt on tag images

นายวิชญายุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ดาวน์โหลดเอกสาร
not insert alt on tag images

นายวิทยากร มณีเนตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


not insert alt on tag images

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

- ดาวน์โหลดเอกสาร
not insert alt on tag images

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ดาวน์โหลดเอกสาร
not insert alt on tag images ดำเนินรายการโดย

นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


(ตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
 
ข้อมูลสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
- เตลาด US :  กลุ่ม A / กลุ่ม B1 / กลุ่ม B2
/ กลุ่ม B3 / กลุ่ม B4 / กลุ่ม C / กลุ่ม D /
- เตลาดจีน :  กลุ่ม A / กลุ่ม B1 / กลุ่ม B2
/ กลุ่ม B3 / กลุ่ม B4 / กลุ่ม C / กลุ่ม D /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th