logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2559


วันที่ 8 ก.ย. 2559
นโยบายการเงินและการคลัง ในโลกแห่งความผันผวน
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพฯ
กำหนดการ
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 - 10.30 น. กล่าวรายงาน
โดย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายการเงินและการคลังในโลกแห่งความผันผวน"
not insert alt on tag images

โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ดาวน์โหลด : Presentation
กรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.30 - 12.30 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ
not insert alt on tag images

ดร.ฉมาดนัย มากนวล ดาวน์โหลด : Presentation
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักบัญชีประชาชาติ

หัวข้อบรรยาย
"การประเมินประสิทธิผลของมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน นโยบายเป้าหมายทางการเงิน และนัยยะต่อประเทศไทย"

not insert alt on tag images ผู้วิจารณ์ผลงาน ดร. รัญชนา พงศาปาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด : Presentation
not insert alt on tag images

นายอุกฤษฎ์ พงษ์ประไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

หัวข้อบรรยาย
"การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือทางตรง"

not insert alt on tag images ผู้วิจารณ์ผลงาน ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
นายวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. ตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th