logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2558


วันที่ 23 ก.ย. 2558
ทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐและความคาดหวังของภาคเอกชนและประชาชนในประชาคมอาเซียน (Asean Community)
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม พูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
กำหนดการ
๗.๓๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. การสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ(นายวิโรจน์ นรารักษ์) เป็นผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และความคาดหวังของภาคเอกชนและประชาชน ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ประกอบด้วย
 
not insert alt on tag images

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง)

หัวข้อบรรยาย
"บทบาทภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประชาคมอาเซียน"

not insert alt on tag images

นายวิชญายุทธ บุญชิต
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

หัวข้อบรรยาย
"ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2558 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2559"

not insert alt on tag images

นายวิวัฒน์ พัฒนสิน
- ประธานบริษัทเครือราชากรุ๊ป
- ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

หัวข้อบรรยาย
"ความคาดหวังของภาคเอกชนต่อนโยบายภาครัฐ"

not insert alt on tag images

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชนีย์ ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อบรรยาย
"มุมมองของนักวิชาการต่อการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)"

  (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี ๒๕๕๘ (ต่อ)
  (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมตอบข้อซักถาม
หลักการและเหตุผล

สายงานเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค มีภารกิจที่สำคัญ ในการติดตาม การศึกษา การวิเคราะห์ การประมาณการเศรษฐกิจ การจัดทำกรอบนโยบายเศรษฐกิจและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านเศรษฐกิจแก่รัฐบาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยาว รวมทั้งการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ การ การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำสถิติบัญชีรายได้ประชาชาติ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองพลวัตของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในการที่จะปฏิบัติภารกิจของสายงานเศรษฐกิจดังกล่าวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายงานเศรษฐกิจจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านองค์ความรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ขีดความสามารถทางด้านการวิเคราะห์วิจัย รวมทั้งการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางด้านองค์ความรู้และทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกขน ภายใต้หลักการดังกล่าว สายงานเศรษฐกิจจึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สายงานเศรษฐกิจมหภาค ได้กำหนดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจในหัวข้อ ทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐและความคาดหวังของภาคเอกชนและประชาชน ในประชาคมอาเซียน โดยจะจัดขึ้นในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจตามระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)

วัตถุประสงค์โครงการ
  1. เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และผลการศึกษาในด้านภาพรวมรวมแนวโน้มเศรษฐกิจ บทบาทภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. รับฟังข้อคิดเห็นของภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
  3. รวมทั้งมุมมองด้านแนวโน้มเศรษฐกิจในภาคตะวันออกการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจในภูมิภาค
เอกสารประกอบการสัมมนา
  • หัวข้อเรื่อง "บทบาทภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  • หัวข้อเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในช่วงครึ่งปีหลัง ๒๕๕๘ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ๒๕๕๙” (ดร.วิชญายุทธ บุญชิต)
    ดาวน์โหลดเอกสาร
วิดิทัศน์ เรื่อง "รถไฟขบวนที่ 12... สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน"
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th