logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2553กำหนดการ

การประชุมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคและบัญชีประชาชาติ ประจำปี 2553
เรื่อง การบริหารจัดการด้านการคลังในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
วันพุธที่ 29 กันยายน 2553 ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom
โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

8.00-8.15 น. ลงทะเบียน
8.15-8.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.30-12.30 น.
  • หัวข้อเรื่อง "งบประมาณสมดุลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 " โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคและบัญชีประชาชาติ
  • หัวข้อเรื่อง "ระบบสวัสดิการสังคมกับปัญชีประชาชาติ" โดย นางสาวณัฐสุดา เพชรหนุน สำนักบัญชีประชาชาติ
  • หัวข้อเรื่อง "การประเมินความสามารถทางการคลังในระยะ 10 ปีข้างหน้า" โดย นางนภัสชล ทองสมจิตร สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.
  • หัวข้อเรื่อง "การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ทางการคลัง" โดย ดร.วิชญายุทธ บุญชิต สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

หมายเหตุ - พักรับประทานชา-กาเฟและอาหารว่าง (ในห้องประชุม)

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.30 น.

อภิปรายทั่วไป

  • หัวข้อเรื่อง "งบประมาณสมดุลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11" โดย ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • หัวข้อเรื่อง "ระบบสวัสดิการสังคมกับบัญชีประชาชาติ" โดย ดร.วลัยพร พัชรนฤมล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข
  • หัวข้อเรื่อง "การประเมินความสามารถทางการคลังในระยะ 10 ปีข้างหน้า" โดย ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • หัวข้อเรื่อง "การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ทางการคลัง' โดย ดร.สุรัช แทนบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการอภิปราย

  • นางวนิดา มหากิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

หมายเหตุ - พักรับประทานชา-กาเฟและอาหารว่าง (ในห้องประชุม)


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th