logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2554กำหนดการ

การสัมมนาทางวิชาการสายเศรษฐกิจประจำปี 2554
"ทุนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภาคการเงินในช่วงแผนฯ 11"

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

ภาคเช้า : ทุนทางเศรษฐกิจของไทย
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.15 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา

 • โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.15-12.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
9.15-9.55 น

หัวข้อที่ 1

 • "ความมั่งคั่งของประเทศ บนฐานบัญชีประชาชาติ (Wealth of the Nations)" โดย นางสาววรรณภา คล้ายสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบัญชีประชาชาติ

วิจารณ์ผลการศึกษา

 • โดย รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00-10.40 น.

หัวข้อที่ 2

 • "ทุนไทย ทุนนอก ทิศทาง โอกาส และข้อจำกัด (Inward / Outward investment of Thailand Trends, Opportunities and Limitations)" โดย นายวิชานัน นิวาตจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

วิจารณ์ผลการศึกษา

 • โดย ดร. อัมพร แสงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.40-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-11.40 น.

หัวข้อที่ 3

 • "เมื่อหยดน้ำขับเคลื่อนแม่น้ำ พฤติกรรมของเศรษฐกิจระดับจุลภาคกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค (When a drop of water moves a river : How micro behaviours alter the direction of macro policy) " โดย ดร.ปิยะนิตย์ โอนนพรัตน์วิบูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

วิจารณ์ผลการศึกษา

 • โดย ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย

 • นางวนิดา มหากิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
11.40-12.00 น. ตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย : การพัฒนาภาคการเงินในช่วงแผนฯ 11 โครงการศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทำสถิติบัญชีประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) เศรษฐกิจมหภาคและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
13.15-14.00 น.

การนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินของไทย และประเด็นการพัฒนาภาคการเงิน"

โดย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
 • ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
 • ผศ.ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 • ผศ.ดร.วิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 • ผศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
14.00-16.00 น.

การเสวนาเรื่อง "นโยบายการเงินและการพัฒนาระบบการเงินในแผนฯ 11 " โดย

 • ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(บริการอาหารว่างในห้องประชุม)

16.00-16.45 น. ตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน
16.45-17.00 น.

กล่าวปิดการสัมมนา โดย

 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th