logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2555กำหนดการ

การประชุมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคและบัญชีประชาชาติ ประจำปี 2555
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 8.00-12.25 น.
ณ ห้องเรนโบว์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ

 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.40 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวรายงาน โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

08.40-09.10 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

09.10-10.50 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้ดำเนินการอภิปราย นางวนิดา มหากิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
09.10-09.30 น. หัวข้อที่ 1 "ความเสี่ยงการขาดแคลนปัจจัยแรงงานในภาคการผลิตของไทย หลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย นายสุรพล ศรีเฮือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักบัญชีประชาชาติ
09.30-09.45 น. วิจารณ์ผลการศึกษา โดย ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
09.45-10.05 น. หัวข้อที่ 2 "การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ: แนวทางการส่งเสริม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสาธารณภัยในภาคการผลิต ของประเทศไทย” โดย นายนาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
10.05-10.20 น. วิจารณ์ผลการศึกษา โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ หัวหน้านักยุทธศาสตร์อาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.20-10.40 น. รับประทานอาหารว่าง
09.45-10.05 น. หัวข้อที่ 3 "การดำเนินนโยบายการเงินการคลังกับวงจร เศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน” โดย ดร.มานะ นิมิตรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
11.00-11.15 น. วิจารณ์ผลการศึกษา โดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายระบบการเงิน และสถาบันการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
11.15-11.30 น. ตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน
11.30-12.30 น.

การเสวนาเรื่อง "ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทย” ผู้ดำเนินรายการ

  • ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ร่วมการเสวนา

  • ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • รศ.ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30-12.45 น. ตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมการสัมมนา
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th