logo

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม >> ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> บัญชีประชาชาติ >> สถิติ/ข้อมูลที่เผยแพร่ประจำ >> สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดการสัมมนาและเอกสารสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจของ สศช. ปี 2557คำนำ         
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ขณะที่ต้องคำนึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็งที่ใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้เป็นอุปสรรคการดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศเดินหน้าต่อไป
        
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะสายงานเศรษฐกิจ มีหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ การวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยภารกิจที่สำคัญของสายงานเศรษฐกิจมหภาค คือการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจ วิเคราะห์ ศึกษาวิจัยและการคาดการณ์เศรษฐกิจ เพื่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อนำพาประเทศไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสมดุลซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุลและ มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ในการบรรลุภารกิจดังกล่าวสายงานเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาข้อมูล วิเคราะห์และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้การกระจายอำนาจ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
         
การสัมมนาเชิงวิชาการของสายงานเศรษฐกิจจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความจำเป็น เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ในประเด็นด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลการจัดทำบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Institutions : NPIs) เพื่อให้เกิดการบูรณการของทุกภาคส่วนเพื่อลดภาระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        
สายงานเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอขอบคุณผู้วิจัย ผู้วิจารณ์งานศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการสัมมนาฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานในเอกสารนี้ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาประทศอย่างยั่งยืนในยะยะยาวต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กันยายน 2557สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th