logo

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 
ภายใต้กระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเดียวกัน หรือ ระบบภูมิภาคนิยม ที่มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่กระแสสนับสนุนการค้าเสรีและเป็นธรรมได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยจึงอยู่ในจุดที่ จะต้องตัดสินใจว่า ควรจะวางบทบาทของประเทศอย่างไร เพื่อที่จะดำรงสถานะการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างพลังต่อรองทางเศรษฐกิจร่วมกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันไว้ได้...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th