logo

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
not insert alt on tag images
 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 เป็นแผนที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาเพื่อ "คน" หรือที่เรียกว่า "คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาฯ" การติดตามประเมินผลการพัฒนา จึงวัดจากผลกระทบขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับคน ซึ่งก็คือการวัด ความเป็นอยู่ดีมีสุข ของคน ถ้าหากคนยังไม่มีความอยู่ดีมีสุข การพัฒนาประเทศก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งติดตามรายละเอียดได้จาก ความอยู่ดีมีสุข เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาฯ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th