logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา

กิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคอุปกรณ์เพื่อนำไปผลิตขาเทียมพระราชทานสำหรับผู้พิการ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 24 ก.ค. 2562

ขอขอบคุณผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคอุปกรณ์เพื่อนำไปผลิตขาเทียมพระราชทานสำหรับผู้พิการ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคอุปกรณ์เพื่อนำไปผลิตขาเทียมพระราชทานสำหรับผู้พิการ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th