ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ 26 พ.ย. 2562
        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่” จำนวน 50 คน ณ ห้อง 531 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการใหม่ของ สศช. ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจในนโยบาย วิสัยทัศน์ ความสำคัญของภารกิจของ สศช. ที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศ ตลอดจนโอกาสและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สศช. ได้รับความไว้วางใจและการมอบหมายจากรัฐบาลให้มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง ส่วนภารกิจหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เป็นแผนพัฒนาฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต้องดำเนินไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีภารกิจสำคัญอีกหลายภารกิจที่ สศช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ขับเคลื่อน เช่น การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ การผลักดันขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น
 
จากภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและซับซ้อน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ สศช. จึงได้ปรับบทบาทและโครงสร้าง สศช. โดยเริ่มจากการปรับปรุงและประกาศใช้ "พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561” ซึ่งช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน และภารกิจที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 คือ การเตรียมการจัดทำกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งถือว่าเป็นอีกภารกิจที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ สศช. ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ดังนั้นในระยะต่อไป เจ้าหน้าที่ สศช. จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เปิดโลกทัศน์ ปรับวิธีคิด ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่เอื้อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้ง สศช. ยังมีทุนการศึกษาสำหรับให้ข้าราชการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก และอบรม ณ ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
จากนั้นเป็นการบรรยาย เริ่มจาก นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง "สภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร” นายชัยภัทร  เพ็ญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เรื่อง "กฎระเบียบ และวินัยข้าราชการ” และในภาคบ่าย นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน บรรยายและนำชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะข้าราชการบรรจุใหม่
 
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รู้จักเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมถึงกฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการได้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ สามารถเป็นกำลังสำคัญของรัฐและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 
 
ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อภิชาติ แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์