ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 8 ต.ค. 2561
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2503  ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ และนางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
 
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ว่าแนวทางการบูรณาการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มีหลักการสำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำที่ดินของรัฐ การกระจายสิทธิการถือครอง และการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร และปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ คทช. คือ คณะอนุกรรมการทุกชุด จะต้องติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสรับทราบแนวนโยบายจากภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้รับทราบประเด็นปัญหาจากพื้นที่เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นที่ควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ ด้านการจัดหาที่ดินและจัดที่ดิน ควรมีกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ การจำแนกประเภทกลุ่มผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการให้เหมาะสม และเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่รักและต้องการประกอบอาชีพเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบ และความยั่งยืนนั้นยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ในระยะยาว โครงการต้องดำเนินการไประยะหนึ่งจึงจะสามารถวิเคราะห์ผลในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นประชากรกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะรักษาที่ดิน และมีความพึงพอใจในเรื่องความมั่นคงในการถือครองที่ดินอย่างมาก รวมทั้งยังมีความเห็นว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยยุติการซื้อขายเปลี่ยนมือในที่ดินของรัฐได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีกลไกติดตามตรวจสอบผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างรัดกุม
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา "(ร่าง) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2561” ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รวมถึง "แผนดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  ตลอดจนเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนปี 2560 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
ข่าว/ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์