ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ 2 ต.ค. 2561
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าถวายสักการะ และเข้าฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธัมมัสวนะ (วันพระ) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้รับประทานพระวโรกาส เข้าเฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนัก โดยได้รับประทานคติธรรมคำสอน สรุปได้ว่า ในการพัฒนาประเทศนั้น ให้เน้นพัฒนาคน สังคมต้องการคนดี คนดีก็ต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นจากการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้ว จึงหมดการฝึก คำว่า "ดี” จะเป็นคุณสมบัติของผู้ฝึกดีแล้ว และขอให้มีสติ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว สัมปชัญญะนำสติ สตินำสัมปชัญญะ

ในโอกาสนี้ ประชาคม สศช. ได้ร่วมกันทำวัตรเช้า สวดมนต์ ได้แก่ คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพภาคนมการ พุทธาภิถุติ สังฆาภิถุติ รตนัตตยัปปรามคาถา และสงเวคปธิถิตตนปาฐะ หลังจากนั้น ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ 

โดยพระพรหมมุนีได้แสดงธรรมเทศนาถึงแนวทางการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย ซึ่งมีใจความสำคัญสรุปได้ว่า กิเลส คือ ธรรมอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ทำให้สภาพธรรมที่เกิดร่วมด้วยคือจิตเศร้าหมอง การตัดกิเลสนั้น มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ ตัดด้วยศีล ระดับที่ ๒ ตัดด้วยสมาธิ และระดับที่ ๓ ตัดด้วยปัญญา ดังนั้น การหลุดพ้นจากกิเลส ต้องอาศัยศีล ศีลจะนำมาซึ่งสมาธิ สติ และปัญญา เป็นหนทางนำไปสู่นิพพาน

นอกจากนี้ ประชาคม สศช. ได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าพระอุโบสถ และเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในพระอุโบสถด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมรู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ครั้งที่ ๔ เรื่อง "ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในวันพระ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรของ สศช. ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ให้กับข้าราชการและบุคลากร สศช. ทุกระดับ สนับสนุนให้เกิดการเจริญสติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากร สศช. ทุกระดับ สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. ที่ http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=8017&filename=index

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์