การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
เอกสารเผยแพร่
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
  จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
  รายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI)  ปี 2561
  รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์
  รายงานสถานะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 2554
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2554
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2553
  รายงานความก้าวหน้า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (Logistics Development Report) Vol.3 No.1 (พฤษภาคม 2551)
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (Logistics Development Report) Vol.2 No.1 (พฤษภาคม 2550)
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ (Logistics Development Report) ปีที่1 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2549)
  รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ (Logistics Development Report) ปีที่1 ฉบับที่ 2 (มกราคม 2549)
     

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์