ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมหารือ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ 20 ปี 
วันที่ 13 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวลดาวัลย์  คำภา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุม (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ ๒๐ ปี ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายนิติ  ช่างภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะ ๒๐ ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวนประมาณ 80 คน

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือและพิจารณาความเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และนำไปพัฒนาทรัพยากรฐานการผลิตทางการเกษตรให้มีความมั่นคง สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศในระยะยาวต่อไป 

ข่าวและภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์