ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมพนักงานราชการ เน้นเสริมสร้างความมั่นใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
วันที่ 6 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแถลงข่าว สศช. นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่พนักงานราชการ สศช. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีทัศนคติและพลังเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม โดยผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานราชการจากสายงานต่าง ๆ ภายใน สศช. รวม 48 คน ระยะเวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2560 

ประธานได้กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของพนักงานราชการ สศช. ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติภารกิจคล้ายคลึงกับข้าราชการ ประกอบกับหน่วยงาน สศช. มีการติดต่อกับต่างประเทศ และเอกสารงานบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในต่อไป  โดยคาดหวังว่าพนักงานราชการทุกคนจะใช้โอกาสอันมีค่านี้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติให้เต็มที่ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อประโยชน์ในการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร (English Camp for Boosting Confidence II) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานราชการ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี  เกิดการร่วมแรงร่วมใจการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี และมีพลังการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 : Introduction, Ice Breaking, Word Game, Lucky Game เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ณ ห้องแถลงข่าว สศช. ช่วงที่ 2 : Vocabulary for Your Office, Direction, Greeting & Introduce ช่วงที่ 3 : Reader Theater Preparation ช่วงที่ 4 : Getting to Know Your Friends, Nature Walk-Final, Prizes and Certificates  โดยช่วงที่ 2 – 4 อบรม ณ แคนทารีโฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จังหวัดปราจีนบุรี 

นอกจากนี้ ยังมีการนำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  จำนวน 2 แห่ง ในอำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี คือ (1) ภาคบริการ ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ (2) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ณ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง  ข่าว :  พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี  และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์