ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559
วันที่ 13 ก.ย. 2559
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ แลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ดร.ศุภวุฒิ  สายเชื้อ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายการเงินและการคลังในโลกแห่งความผันผวน" 

การสัมมนาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การประเมินประสิทธิผลของมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน นโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อ และนัยยะต่อประเทศไทย" โดย ดร.ฉมาดนัย  มากนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบัญชีประชาชาติ สศช. และ ดร.รัญชนา  พงศาปาน ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งผลงานวิชาการเรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือทางตรง" โดย นายอุกฤษฎ์  พงษ์ประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช. และ ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินรายการโดย นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.  

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์