ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมหารือขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วันที่ 17 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม H.E. U Kyaw Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง และ H.E. Dr. Than Myint รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางดำเนินงานร่วมกันระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ กระทรวงวางแผนและการคลัง นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำหรับผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทย ประกอบด้วย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายพิษณุ  สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์