ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.พิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช
วันที่ 3 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร – 
สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณารายงานเริ่มงาน (Inception Report)  ซึ่งมีสาระสำคัญตามข้อกำหนดการศึกษา ประกอบด้วย การกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงาน กลไกการบริหารงาน แผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ และการทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสำรวจ ศักยภาพ โอกาส ความพร้อม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวบนบกและในทะเล ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเสนอรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร (Carrying Capacity) รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทะเลระดับนานาชาติฝั่งอันดามัน และแหล่งพักผ่อนตากอากาศชายทะเลระดับนานาชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – เพชรบุรี และ 3) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ที่มีความสมดุลและยั่งยืนในเขตจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ประกอบด้วยผู้แทน สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ โดยมีที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท อินฟินิตี้ แพลน เมเนจเม้นต์ จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ตึก LRC 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข่าว : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์