ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ประจำปี 2559  
วันที่ 12 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559  ของ สศช. จำนวน 31 คน จากนั้น ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ บรรยาย เรื่อง "ภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และ นางสาวเสาวนีย์  เจตินัย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยาย เรื่อง "ระเบียบที่ควรรู้ของข้าราชการ” 

ในภาคบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาข้าราชการ” โดย นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร และในช่วงท้าย นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านโยบายสาธารณะ ได้บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” และ "นิทรรศการภาพวาด ประเทศไทยในฝัน” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะข้าราชการบรรจุใหม่ดังกล่าว

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รู้จักเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมถึงกฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการได้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ สามารถเป็นกำลังสำคัญของรัฐและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ข่าว :  นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์