ข่าวสาร/กิจกรรม
ทูตเศรษฐกิจญี่ปุ่นหารือแนวทางพัฒนา EEC กับเลขาธิการ สศช. 
วันที่ 11 ส.ค. 2559
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานต้อนรับ Mr. Akihiko Uchikawa อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ และ Mr. Satoshi Tada เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของไทย 

การประชุมหารือดังกล่าวมี นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการฯ นายดนุชา  พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางสาวสุนิสา  บุณโยภาส รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. ร่วมให้การต้อนรับและหารือด้วย

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : คมสัน วรวิวัฒน์ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์