ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 29 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุม ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กนพ. ได้แถลงผลการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (พื้นที่บริเวณชุมชนไม้รูด) และโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

รวมทั้ง มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้พื้นที่ราชพัสดุที่จัดหาไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ในส่วนพื้นที่แปลง 440-0-09 ไร่ เป็นจำนวนประมาณ 126 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการสถานีขนส่งผู้โดยสารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร โดยให้ตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของพื้นที่กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้งบประมาณของหน่วยงานโดยเน้นการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ตามกฎระเบียบของกรมธนารักษ์ต่อไป และเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางถนนลาดยางเลียบขอบพื้นที่โครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จาก กม.ที่ 1+275 ถึง กม. 4+100 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างต่อไป

พร้อมกันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการผังการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ที่จำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เพื่อการราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการและอื่นๆ พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เพื่อการศุลกากร โดยให้ สศช. ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงให้เน้นจัดพื้นที่เพื่อการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีเอกชนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก ตราด หนองคาย เชียงราย สงขลา สระแก้ว กาญจนบุรี และมุกดาหาร) จำนวน 39 โครงการรวม 7,200.52 ล้านบาท โดยผ่านการอนุมัติแล้ว 10 โครงการ แรงงานกัมพูชาและแรงงานเมียนมาสามารถเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้แล้ว โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2559-2562 การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มุกดาหาร ตราด และหนองคาย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบกลาง 2,165 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบตามแผนงานบูรณาการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6,168 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2560 ขอรับจัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3,355 ล้านบาท
 
นพดล  ธัญญาดี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์