ข่าวสาร/กิจกรรม
กรอ. หารือสร้างเมืองต้นแบบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 27 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายธานินทร์  ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ น.ส.พจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ และนายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ส่วนภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้   

สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ 
1.โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ โดยพิจารณาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง และให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
2.โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร รับไปดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงและขยายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา (ระยะที่ 4) เพื่อเปิดด่านอย่างเต็มรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2561
ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. ได้เยี่ยมชมโรงงานยางเครปของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลลูโบ๊ะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในช่วงเช้าก่อนเข้าประชุมด้วย

ข่าว : สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ/ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ :  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์