ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องแผนฯ 12
วันที่ 21 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ 300 คน

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์