ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. และอัครราชทูตญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจ หารือความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
วันที่ 15 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หารือกับ Mr. Akihiko Uchikawa อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร สศช. ร่วมหารือ ได้แก่ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการฯ และ นางสาวจารุนันท์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาพื้นที่ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 
สำหรับข้อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย หนึ่ง แผนงานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ในประเด็นความเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ (1) ระเบียงเศรษฐกิจตอนเหนือ  (2) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  และ (3) ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สอง ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ในการสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก  และ สาม แผนงานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยเพื่อสนับสนุนนโยบาย Super Cluster ของรัฐบาล โดยเน้นผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา การผลิตวิศวกรวิชาชีพ และวิศวกรนวัตกรรม 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์