ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมเดินสายประชุมชี้แจง “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน”
วันที่ 14 มิ.ย. 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง "ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” ซึ่งเป็นเวทีการประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้ร่วมชี้แจงประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสาระสำคัญของประเด็นคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ แก่นักการเมืองในพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ และประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 600 คน ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้ชี้แจงประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ภายหลังการประชุม ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. พร้อมด้วย นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้เดินทางไปดูงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก รวมถึงโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง (ICD ทุ่งสง) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการเสนอให้เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT

ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

ภาพ : วิศณุ ติวะตันสกุล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์